mobile station
Ổn định Nghiên cứu -pic

Chúng tôi đã phát triển một chương trình bằng văn bản để xác định tính ổn định trong đó bao gồm các yếu tố như mô tả đầy đủ của thuốc nghiên cứu. thông số thử nghiệm hoàn chỉnh, phương pháp mô tả tất cả các bài kiểm tra theo các đặc điểm kỹ thuật của từng công thức sản phẩm.

nghiên cứu độ ổn định thời gian Accelerated và thực được thực hiện trong phạm vi công ty chúng tôi. 

Chúng tôi có đủ khoang về độ ổn định nơi nghiên cứu về độ ổn định được tiến hành tại 30 ± 20C / 75 ± 5% RH và 40 ± 20 C / 75 ± 5% RH.

nghiên cứu độ ổn định thời gian thực được thực hiện trong phòng ổn định theo thời gian thực, nơi điều kiện bảo quản được thiết lập theo nhu cầu của thị trường mục tiêu.

Căn phòng mẫu giữ cũng được duy trì. Nhiệt độ và độ ẩm được thường xuyên kiểm tra và ghi lại.

-pic2 ổn định Nghiên cứu
WhatsApp Online Chat !